Zamówienia publiczne


 

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: Wykonanie iluminacji budynku kościoła w Bedoniu Przykościelnym

UWAGA zmiana terminu składania ofert.

Oferty należy złożyć w Rzymskokatolickiej Parafii Matki Boskiej Królowej Polski w Bedoniu Przykościelnym, ul. Kościelna 22, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 października 2018 r. do godz. 16:00.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zawiadomienie o zmianie treści zaproszenia do składania ofert
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – aktualny

Zaproszenie do złożenia oferty

  1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – nieaktualny
  2. Załącznik nr 2 – Wykaz osób
  3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań
  4. Załącznik nr 4 – Wzór umowy
  5. Załącznik nr 5 – Dokumentacja projektowa
  6. Załącznik nr 6 – Przedmiar robót